Skip to content

“Subvencions programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència”

  CONVOCATÒRIA: Resolució de 14 de septiembre de 2021, de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es convoquen, per a l’exercici 2022, subvencions del Programa per a la promoció de la investigació científica, el desenvolupament tecnològic i la innovació en la Comunitat Valenciana.

  Acord de la direcció general de Ciència i Investigació, pel qual es requereix l’esmena de les sol·licituds de subvencions del programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, presentades a l’empara de la resolució de 14 de setembre de 2021, de la conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital.

  Resolució del director general de Ciència i Investigació per la qual es tenen per desistides les sol·licituds que es relacionen en l’annex, presentades a l’empara de la convocatòria de les subvencions del programa Prometeu 2022 per a grups d’investigació d’excel·lència. Publicat el 16 de febrer de 2022.
  Acord de la direcció general de Ciència i Investigació pel qual es publica la relació de sol·licituds excloses presentades a la convocatòria de subvencions del programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència, realitzada per resolució de 14 de setembre de 2021, de la conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital .

  RESOLUCIÓ de la Direcció General de Ciència i Investigació, per la qual es concedeixen subvencions del programa Prometeu per a grups d’investigació d’excel·lència – PROMETEU 2022. Publicat l’11 de juliol de 2022.


  INSTRUCCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ PER A l’EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PROMETEU PER A GRUPS D’INVESTIGACIÓ D’EXCEL·LÈNCIA CONVOCADES PER RESOLUCIÓ DE 14 DE SETEMBRE DE 2021, DE LA CONSELLERIA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA I SOCIETAT DIGITAL- PROMETEU 2022.

  Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital
  en_GB